Network Packets

Предадени решения

Краен срок:
03.12.2019 17:00
Точки:
20

Срокът за предаване на решения е отминал

Network Packets

Когато искаме да изпратим съобщение по мрежата, не става просто да метнем един низ и го прочетем от другата страна. Протоколи като TCP и UDP се грижат да го нацепят на парчета с фиксиран размер, и да добавят неща като пореден номер на пакета (защото може да пристигнат в грешния ред) и checksum -- някаква стойност генерирана от съобщението, с която може да се валидира, че е пристигнало в оригиналния си вид.

Ние ще имплементираме някаква проста форма на подобно пакетиране. Очакваме да вземем един низ, да го разбием на пакети, които да се сериализират до байтове, и после да изпарсим оригиналния низ от тези байтове.

Всеки един от индивидуалните пакети ще се сериализира в байтове (u8) по следния начин:

 • Байт 0: Версията на протокола. Винаги ще бъде 1, но трябва да има forward compatibility!
 • Байт 1: Размера на съобщението, което се съхранява в следващите байтове: N.
 • Следващите точно N байта: Самото съобщение, в байтове. Термина, който ще използваме по-надолу за тази част от пакета е "payload".
 • Следващите 4 байта: Едно u32 число, което е сумата от всички байтове на съобщението (checksum), записана в big endian формат (вижте документацията на u32).

Откъм интерфейс, очакваме кода да изглежда по този начин:

use std::fmt;

/// Грешките, които ще очакваме да върнете. По-долу ще е описано кои от тези грешки очакваме да се
/// върнат в каква ситуация.
///
#[derive(Debug)]
pub enum PacketError {
  InvalidPacket,
  InvalidChecksum,
  UnknownProtocolVersion,
  CorruptedMessage,
}

/// Нужна е имплементация на Display за грешките, за да може да имплементират `std::error::Error`.
/// Свободни сте да напишете каквито искате съобщения, ще тестваме само типовете, не низовия им
/// вид.
///
/// Ако са във формат на хайку, няма да получите бонус точки, но може да получите чувство на
/// вътрешно удовлетворение.
///
impl fmt::Display for PacketError {
  fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
    unimplemented!()
  }
}

/// Тази имплементация би трябвало да сработи директно благодарение на горните. При желание, можете
/// да си имплементирате ръчно някои от методите, само внимавайте.
///
impl std::error::Error for PacketError {}

/// Един пакет, съдържащ част от съобщението. Изберете сами какви полета да използвате за
/// съхранение.
///
/// Може да е нужно да добавите lifetimes на дефиницията тук и/или на методите в impl блока.
///
#[derive(PartialEq, Debug)]
pub struct Packet {
  // ...
}

impl Packet {
  /// Конструира пакет от дадения slice от байтове. Приема параметър `size`, който е размера на
  /// payload-а на новия пакет. Връща двойка от пакет + оставащите байтове. Тоест, ако имате низа
  /// "abcd" и викнете метода върху байтовата му репрезентация с параметър `size` равен на 3, ще
  /// върнете двойката `(<пакет с payload "abc">, <байтовия низ "d">)`.
  ///
  /// Байтове от низ можете да извадите чрез `.as_bytes()`, можете и да си конструирате байтов
  /// литерал като b"abcd".
  ///
  /// Ако подадения `size` е по-голям от дължината на `source`, приемаме, че размера ще е точно
  /// дължината на `source` (и остатъка ще е празен slice).
  ///
  /// Ако параметъра `size` е 0, очакваме тази функция да panic-не (приемаме, че това извикване
  /// просто е невалидно, програмистка грешка).
  ///
  pub fn from_source(source: &[u8], size: u8) -> (Self, &[u8]) {
    unimplemented!()
  }

  /// Връща само slice-а който пакета опакова. Тоест, ако сме конструирали пакета със
  /// `Packet::from_source(b"abc", 3)`, очакваме `.payload()` да ни върне `b"abc"`.
  ///
  /// Защо това просто не е публично property? За да не позволяваме мутация, а само конструиране
  /// и четене.
  ///
  pub fn payload(&self) -> &[u8] {
    unimplemented!()
  }

  /// Сериализира пакета, тоест превръща го в байтове, готови за трансфер. Версия, дължина,
  /// съобщение (payload), checksum. Вижте по-горе за детайлно обяснение.
  ///
  pub fn serialize(&self) -> Vec<u8> {
    unimplemented!()
  }

  /// Имайки slice от байтове, искаме да извадим един пакет от началото и да върнем остатъка,
  /// пакетиран в `Result`.
  ///
  /// Байтовете са репрезентация на пакет -- версия, размер, и т.н. както е описано по-горе.
  ///
  /// Ако липсват версия, размер, чексума, или размера е твърде малък, за да може да се изпарси
  /// валиден пакет от байтовете, връщаме грешка `PacketError::InvalidPacket`.
  ///
  /// Ако версията е различна от 1, връщаме `PacketError::UnknownProtocolVersion`.
  ///
  /// Ако checksum-а, който прочитаме от последните 4 байта на пакета е различен от изчисления
  /// checksum на payload-а (сумата от байтовете му), връщаме `PacketError::InvalidChecksum`.
  ///
  /// Забележете, че ако размера е по-голям от истинския размер на payload-а, се очаква
  /// `PacketError::InvalidPacket`. Ако размера е по-малък от истинския размер на payload-а,
  /// въпросния ще се изпарси, но чексумата ще е грешна, така че ще очакваме
  /// `PacketError::InvalidChecksum`. Малко тъпо! Но уви, протоколите имат подобни тъпи ръбове,
  /// особено като са написани за един уикенд. Авторите обещават по-добър протокол за версия 2.
  ///
  pub fn deserialize(bytes: &[u8]) -> Result<(Packet, &[u8]), PacketError> {
    unimplemented!()
  }
}

/// Структура, която ще служи за итериране по пакети. Ще я конструираме от някакво съобщение, и
/// итерацията ще връща всеки следващ пакет, докато съобщението не бъде напълно "изпратено".
/// Изберете каквито полета ви трябват.
///
/// Може да е нужно да добавите lifetimes на дефиницията тук и/или на методите в impl блока.
///
pub struct PacketSerializer {
  // ...
}

impl Iterator for PacketSerializer {
  type Item = Packet;

  fn next(&mut self) -> Option<Self::Item> {
    unimplemented!()
  }
}

/// Този trait ще ни позволи да конвертираме един `String` (а ако искаме, и други неща) от и до
/// комплект от байтове за прехвърляне по мрежата.
///
/// Детайли за методите вижте по-долу в имплементацията на този trait за `String`.
///
pub trait Packetable: Sized {
  fn to_packets(&self, packet_size: u8) -> PacketSerializer;
  fn to_packet_data(&self, packet_size: u8) -> Vec<u8>;
  fn from_packet_data(packet_data: &[u8]) -> Result<Self, PacketError>;
}

impl Packetable for String {
  /// Този метод приема размер, който да използваме за размера на payload-а на всеки пакет. Връща
  /// итератор върху въпросните пакети. Низа трябва да се използва под формата на байтове.
  ///
  /// Както при `.from_source`, ако подадения `packet_size` е по-голям от дължината на оставащите
  /// байтове, приемаме, че размера на съответния пакет ще е колкото остава.
  ///
  fn to_packets(&self, packet_size: u8) -> PacketSerializer {
    unimplemented!()
  }

  /// Имайки итератор по пакети, лесно можем да сериализираме всеки индивидуален пакет в поредица
  /// от байтове със `.serialize()` и да го натъпчем във вектора.
  ///
  /// Както при `.from_source`, ако подадения `packet_size` е по-голям от дължината на оставащите
  /// байтове, приемаме, че размера на съответния пакет ще е колкото остава.
  ///
  fn to_packet_data(&self, packet_size: u8) -> Vec<u8> {
    unimplemented!()
  }

  /// Обратното на горния метод е тази асоциирана функция -- имайки slice от байтове които са
  /// сериализирана репрезентация на пакети, искаме да десериализираме пакети от този slice, да
  /// им извадим payload-ите, и да ги сглобим в оригиналното съобщение.
  ///
  /// Грешките, които могат да се върнат, са същите, които идват от `.deserialize()`.
  ///
  /// Една допълнителна грешка, която може да се случи е при сглобяване на съобщението -- ако е
  /// имало липсващ пакет, може съчетанието на байтовете да не генерира правилно UTF8 съобщение.
  /// Тогава връщаме `PacketError::CorruptedMessage`.
  ///
  fn from_packet_data(packet_data: &[u8]) -> Result<Self, PacketError> {
    unimplemented!()
  }
}

Тоест, един пълен round-trip на един низ би могъл да изглежда така:

let source   = String::from("hello");
let packet_data = source.to_packet_data(100);
let destination = String::from_packet_data(&packet_data).unwrap();

assert_eq!(source, destination);

Бележки за имплементацията

 • Внимавайте при жонглирането на типове. Вероятно ще имате ситуации, в които трябва да конвертирате между usize и u8 и u32. Мислете внимателно кога можете да си позволите просто да използвате as и къде е най-удобно да го използвате. Понякога, може да е по-удачно да ползвате .try_into() от std::convert::TryInto -- компилатора вероятно ще ви го предложи. Сами решете.

 • Ако имате разнообразни типове грешки от разни вградени функции, можете да си имплементирате From за конвертиране от тях до вашия тип. Не е необходимо обаче -- може да има и по-лесни ad-hoc начини от една грешка да получите друга грешка в тази ситуация, разгледайте документацията на Result.

 • Работим с байтове, не с char-ове. Това ще ви улесни някои неща, ще ви усложни други. Тествайте си кода внимателно с разнообразни типове низове.

 • Документацията на примитивния тип slice може да ви даде идеи как най-лесно да манипулирате slice-ове.

Както винаги, не забравяйте, че имате базов тест, с който кода задължително трябва да може да се компилира: test_basic.rs